Association of American Geographers
About AAG Membership Annual Meeting Projects & Programs Education Publications Calendar Of Events Jobs & Careers

Ang AAG ay nagtatag ng bagong kategoriya ng pagpapamiyembro para sa mga heograper na naninirahan sa mga umuusbong na rehiyon. Ang mga heographer mula at naninirahan sa mga umuusbong na rehiyon ay sa ngayon maaari nang sumali ng AAG sa lubhang diniskuwentuhang halaga ng pagpapamiyembro na $20 bawat taon. (Tingnan ang kabaliktarang panig nito para sa mga angkop na bansa at mga katatayuan.) Ang pagpapamiyembro sa kategoriyang mga Umuusbong na Rehiyon ay naglalakip sa lahat ng mga regular na benepisyo ng pagpapamiyembro sa AAG, maliban sa mga diyurnal at bulitin na ibibigay lamang sa dihital online na mga anyo. Ang hindi-ubligadong mga limbag na kopya ng mga diyurnal ay meron din sa presyong paghahatid lamang.

Ang AAG ay isang propesyonal at pang-iskolar na asosasyong kumakatawan sa mga nangungunang guro, mananaliksik, at praktisyuner sa heograpiya. Itinatag noong 1904 bilang isang siyentipiko at pang-edukasyong samahan, ang 10,000+ miyembro nito ay nakikibahagi ng mga interes sa teoriya, mga pamamaraan, at panunungkulan ng heograpiya at heograpikong edukasyon. Ang asosasyon ay nangangalaga sa 7,000 mga dumadalo sa taunang mga pagtitipon, nag-iisponsor ng mga pandaigdig na workshop at mga larangang komperensiya, at nagsasagawa ng mga programang pananaliksik sa malawak na linya ng mga heograpikal na paksa. Ang AAG ay naglilimbag ng ilan sa mga tanyag at mahahalagang pang-iskolar na diyurnal, bulitin, libro, at ulat ng pananaliksik sa buong mundo. Ang AAG ay nagtataguyod at kumikilala rin ng mga heograper sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang maraming programa para sa propesyonal na pagpapaunlad at mga mahahalagang programang gantimpala.

Go back to Languages